Privacyverklaring Stichting Distance4Dogs

Dit is de privacyverklaring van Stichting Distance4Dogs, hierna te noemen “Distance4Dogs”.
Kijk voor onze contactgegevens onderaan deze privacyverklaring bij het kopje “Vragen of klachten?”.
In deze privacyverklaring informeren wij je over het gebruik van jouw persoonsgegevens, hierna te noemen “gegevens” door Distance4Dogs.

Korte privacyverklaring

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Bijhouden van onze administratie
 • Sturen van rekeningen

De personen van wie wij de gegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens.

Gebruik van gegevens

Wij gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor identificatie
 • Voor het aanspreken met de juiste titel
 • Om na te gaan of je boven de leeftijd van 16 jaar bent en bevoegd bent om met ons de overeenkomst aan te gaan
 • Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 • Om onze klanten op de hoogte te houden van de status van de registratie en/of bestelling
 • Om onze (leden)administratie te kunnen voeren
 • Om met onze klachten te kunnen communiceren, bijvoorbeeld bij vragen of klachten
 • Om betalingen te kunnen verwerken, facturen te versturen en voor het bijhouden van onze financiële administratie
 • Voor de verwerking van bestelling, bijvoorbeeld het versturen van de indeling
 • Voor de inventarisatie ten aanzien van het voortzetten van de overeenkomst
 • Voor het verbeteren van onze diensten

Rechtsgronden voor het gebruik van gegevens

Wij gebruiken jouw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Jouw toestemming
 • De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die we met jou hebben
 • De gegevens zijn nodig om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting
 • De gegevens zijn nodig voor een voor ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een ander

Het gaat om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:

 • Ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden.
 • Ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers en onze klanten en hun wensen

Verplichting ten aanzien van de verstrekking

Sommige gegevens vragen wij je verplicht op te geven. Wanneer je deze gegevens niet aan ons wilt geven, dan kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan.
Deze gegevens zijn nodig voor het aangaan en uitvoeren van de overeenkomst.

Verstrekken van gegevens aan derden

Jouw gegevens worden in principe alleen voor Distance4Dogs gebruikt. In de volgende gevallen kan het nodig zijn om jouw gegevens aan derden te verstrekken:

 • Verplichting op juridische gronden of door de overheid
 • Verzoek van ICT-bedrijven / hosting bedrijven voor de opslag van gegevens. Deze ICT-bedrijven zijn gevestigd in Nederland.

Verstrekken gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Jouw gegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.
Wel kunnen ze worden opgeslagen op servers die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangst gegevens van andere partijen

Wij ontvangen geen gegevens van andere partijen

Bewaren van gegevens

Jouw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ontvangen en/of gebruiken.

 • Klantgegevens (NAW gegevens, e-mail adres, telefoonnummer): Tot 1 jaar na de laatste transactie
 • Factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens: 7 jaar op basis van de wettelijke fiscale bewaarplicht
 • Gegevens in de (leden)administratie: Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 1 jaar daarna.
 • Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de wettelijke fiscale bewaarplicht vallen): Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 1 jaar daarna.
 • Cameraopnamen: Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt. Deze opnamen kunnen gebruikt worden voor interne (besloten) opleidingsdoeleinden en voor de analyse van de voortgang van de hond in het trainingsproces.
 • Social Media log in gegevens: Worden niet geregistreerd
 • Correspondentie: Zolang als je met ons een overeenkomst of andere relatie hebt en tot 1 jaar daarna.
 • IP adres en informatie omtrent surfgedrag: Tot 2 jaar na laatste websitebezoek.
 • Cookie ID’s: Er worden geen Cookie ID’s aangemaakt.
 • Reviews / Testimonials: Zolang de review of testimonial relevant is.
 • Locatiegegevens: Tot 3 maanden nadat de locatiegegevens zijn gegenereerd.
 • Informatie die verband houdt met een juridische procedure: Zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van ons recht in de procedure.

Rechten ten aanzien van de gegevens

Je hebt op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • om een kopie en inzage te vragen in jouw gegevens;
 • om informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
 • om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 • om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden verzameld en/of gebruikt;
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten verwijderen;
 • in bepaalde gevallen om jouw gegevens te laten “beperken”;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van jouw gegevens;
 • om, als je toestemming hebt gegeven voor gebruik van jouw gegevens, die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens;
 • als je de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door jou zijn aangemaakt (bijvoorbeeld op basis van jouw gebruik van onze dienst), en je daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens elektronisch worden verwerkt: dan heb je het recht om jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar format mee te krijgen en, als dat technische mogelijk is, de gegevens op jouw verzoek op die manier aan een andere partij over te laten dragen;
 • een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder zijn in het land van jouw gewone verblijfplaats, waar je je werk verricht of waar (gestelde) inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens

Om jouw rechten uit te oefenen, kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan genoemd bij “Vragen of klachten?”

Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om jouw verzoek te weigeren.
In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren.
Het kan zijn dat we de overeenkomst met je niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van je hebben, dit zullen wij dan ook toelichten.

De meeste van jouw gegevens vind je terug in je eigen account.
Je kunt daarop inloggen en de gegevens aanpassen.
Voor inzage in gegevens die niet in jouw account staan, kan je rechtstreeks contact met ons opnemen (zie: “Vragen of klachten”?).

Vragen of klachten?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van jouw gegevens of over deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Stichting Distance4Dogs

Posthoorn 2A 03
3769 CH Soesterberg

(geen bezoekadres)
info@distance4dogs.nl

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van 9 juni 2018.
We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen.
Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij jouw daarvan via een e-mail op de hoogte brengen.