Algemene voorwaarden:

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten gedaan door en met Stichting Distance4Dogs (hierna te noemen “Distance4Dogs”).
Door betaling accepteer je de algemene voorwaarden.

Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Distance4Dogs: bovengenoemde onderneming die, in uitvoering van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 2. De cursist: de wederpartij van Distance4Dogs
 3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Distance4Dogs zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit

Inschrijving cursus of activiteit

 1. De aanmelding geschiedt door het reageren op het aanbod van Distance4Dogs. De aanmelding zal verlopen door een formulier (elektronisch) in te vullen via de website.
  1. Indien een cursist zich opnieuw aan wil melden voor een cursus of activiteit, zal opnieuw een (eventueel aangepast) formulier ingevuld moeten worden.
  2. Indien de cursist minderjarig is, is additionele toestemming per e-mail van een ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus of activiteit bij Distance4Dogs heeft gevolgd is mondelinge toestemming afdoende.
 2. De cursist ontvangt na aanmelding bericht of en zo ja wanneer het gewenste aanbod beschikbaar is.

Betaling

 1. Om deel te kunnen nemen aan cursussen of activiteiten van Distance4Dogs is betaling vooruit verschuldigd.
 2. Betaling geschiedt door het voldoen van de factuur middels bankoverschrijving onder vermelding van factuurnummer
 3. Informatie omtrent de indeling (dag en tijdstip van de te volgen cursus) volgen zodra de betaling is ontvangen door Distance4Dogs. De maximale termijn voor het verstrekken van deze gegevens na ontvangst betaling is 14 dagen en niet later dan 1 week voor aanvang van de cursus of activiteit.
  1. Uitzondering hierop vormen de cursisten die op een later tijdstip alsnog geplaatst kunnen worden.

Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursusperiode waarvoor wordt ingeschreven
 2. Distance4Dogs behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de toegang tot een cursus of activiteit te weigeren
 3. Distance4Dogs kan een overeenkomst direct beëindigen indien
  1. Een cursist zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de gesloten overeenkomst(en). De cursist heeft dan geen recht op restitutie van de betaling.
  2. Een cursist zich jegens instructeurs, medecursisten, zijn/haar hond en/of andere betrokkenen bij Distance4Dogs agressief (fysiek of verbaal) gedraagt, dit naar oordeel van het bestuur van Distance4Dogs na toepassing van hoor en wederhoor. De cursist heeft dan geen recht op restitutie van de betaling
 4. Annulering van de overeenkomst is na totstandkoming hiervan niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn:
  1. Het overlijden van de hond waarmee de cursus gevolgd zou worden en/of het overlijden van de cursist die met de hond zou lopen. Het cursusgeld wordt, na aftrek van de kosten van reeds gegeven lessen binnen de lopende cursusperiode, gerestitueerd
  2. Het door overmacht ontstaan van een situatie waardoor de cursist en/of de hond niet langer in staat zullen zijn om de cursus te vervolgen noch om op een later moment of in een latere cursus alsnog in te stromen. Het bestuur van Distance4Dogs zal beslissen of de overmacht voldoende aanwezig is om het cursusgeld, na aftrek van de kosten van reeds gegeven lessen binnen de lopende cursusperiode, wordt gerestitueerd
 5. Indien Distance4Dogs door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de stichting een (deel van) een cursus of activiteit niet kan bieden zoals in de overeenkomst beschreven, heeft de cursist geen recht op restitutie van het cursus- of inschrijfgeld

Aansprakelijkheid

 1. Distance4Dogs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit of verband houdt met deelname van cursussen en/of activiteiten.
 2. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 3. Distance4Dogs adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten, waarbij specifiek gelet wordt op het aantal honden dat onder de W.A. verzekering valt.

Klachten

 1. Indien er een klacht is over Distance4Dogs dan kan deze gestuurd worden naar één van de leden van het bestuur. Hiervoor kan zowel het contactformulier op de website als een mail direct naar het bij contactgegevens aangegeven mailadres gestuurd worden.
 2. De klachten worden behandeld door het dagelijks bestuur. Indien er een klacht is over een lid van het dagelijks bestuur, stapt één van de algemeen bestuursleden naar voren in plaats van het dagelijks bestuurslid waar de klacht over gaat.
 3. Na het per mail ontvangen van de klacht wordt de klachtenprocedure zo spoedig mogelijk in gang gezet.
 4. U krijgt per mail bericht terug over het afhandelen van de klacht